jbo

導航菜單
手機端搶掠
產物型號 產物容量牙徑
ml 到 ml
副產物簡介 前往產物列表
型號:050106
牙徑:24mm
滿口容量:0ml
其余參數:

                             

凈重:24g

                                                                                      胚管首要尺寸
A(羅紋外徑)23.5mm B(瓶口高度)12mm C(瓶口外徑)21.5mm D(瓶口內徑)18.9mm E(總高度)112mm F(定位點)Y 配套:慣例24/410

754382440
593613468
Call me! sunny4152
 

下班時候: 8:00-17:30
禮拜一到禮拜六